Onze visie

“Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de zorgvrager (en haar of zijn betrokkenen) voor wie genezing niet meer mogelijk is en de levensverwachting beperkt is. Elke zorgverlener draagt verantwoordelijkheid voor de invulling van deze zorg door de preventie en aanpak van lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel lijden. De keuzes van de geïnformeerde zorgvrager, die een vertaling zijn van persoonlijke waarden en wensen, vormen het fundamentele uitgangspunt.”

Nieuwsberichten

palliatief verlofPalliatief verlof is een vorm van loopbaanonderbreking zodat men kan zorgen voor een ongeneeslijk zieke persoon die zich in de terminale fase bevindt.

 

Elke werknemer in de privé- en de openbare sector heeft het recht zijn loopbaan hiervoor te onderbreken, ook al is hij geen familielid van de zieke. Een werknemer kan tweemaal verlof voor palliatieve ondersteuning nemen, te beginnen met een maand en verlengbaar met nog een maand. Het verlof kan zowel voltijds als deeltijds worden opgenomen. De financiële vergoeding die men ontvangt, is afhankelijk van het regime waarmee men zijn loopbaan onderbreekt. Als de patiënt overlijdt vóór het einde van de loopbaanonderbreking kan men kiezen of men in loopbaanonderbreking blijft tot de voorziene datum of dat men het werk vroeger hervat.

 

Om een onderbrekingsuitkering te ontvangen, dient men een aanvraag in bij de dienst loopbaanonderbrekingen van de RVA. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorg nodig heeft.